کشاورزی که هرگز از کود شیمیایی قرمز استفاده نکرد

خاک نه تنها در اثر استفاده از کود شیمیایی قرمز آلوده می شود، بلکه به مرور زمان حاصلخیزی آن نیز کاهش می یابد.

به خصوص کودهای شیمیایی حاوی مقدار زیادی مواد مضر برای خاک هستند و به احتمال زیاد در یک مقطع زمانی، خاک آنقدر آلوده می شود که کشاورزی دیگر در آن مزارع سودی نخواهد داشت.

از این رو، کشاورزان باید برای محدود کردن مصرف کود خود بسیار دقت کنند تا در آینده‌ای دور همچنان بتوان از زمین برای کشاورزی استفاده کرد.

به طور کلی در مورد استفاده از کودها بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعارض وجود دارد.

در حالی که استفاده از مقادیر زیاد کود در کوتاه مدت به منظور به حداکثر رساندن عملکرد محصول منطقی است، این ممکن است در دراز مدت بسیار مضر باشد زیرا خاک آلوده می شود و همچنین ممکن است دیگر برای اهداف کشاورزی قابل استفاده نباشد.

بنابراین، مرز باریکی بین عملکرد بالای محصول در کوتاه مدت و حفظ حاصلخیزی خاک در دراز مدت وجود دارد و کشاورزان باید مراقب باشند که از کود زیاد استفاده نکنند تا از حاصلخیزی خاک برای بسیاری از آینده اطمینان حاصل شود. نسل ها

کودهای شیمیایی به ویژه مضر هستند وقتی صحبت از کودها می شود، بین کودهای شیمیایی و آلی تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

در حالی که کودهای آلی را می توان از طریق کمپوست تولید کرد و اغلب حاوی مواد مضر زیادی نیستند، کودهای شیمیایی از طریق فرآیندهای صنعتی تولید می شوند و اغلب حاوی اجزای زیادی هستند که ممکن است در دراز مدت به خاک آسیب برساند.

در نتیجه، اگر می خواهید در خانه خود از کود استفاده کنید، حداقل مطمئن شوید که برای محافظت از خاک، از کود آلی به جای کود شیمیایی استفاده کنید.

برخی از کودهای مصنوعی می توانند به برگ و ریشه گیاه آسیب بزنند این احتمال در مورد کودهای آلی کمتر است.