نمایندگی چرم خام شتری

پخش چرم خام شتری را می توان در مکان های مختلفی مشاهده کرد و یکی از این مکان ها نمایندگی های فروشی هستند که توسط تولیدی ها دایر می شوند.
تقاضای بسیار برای چرم های شتری خام در شهر های مختلف ایران موجب می شود برای فروش بهتر این چرم ها از امکانات زیادی استفاده کرد. یکی از این امکانات وجود نمایندگی های فروشی است که کار پخش و توزیع را به طور تنظیم شده ای در بازار شهر های مختلف انجام می دهند.
چرم فروش