قیمت چرم بزی عسلی

چرم بزی عسلی قیمت و نرخ های متفاوتی دارد که این امر بر اساس ویژگی های مختلف چرم ایجاد و تعیین می شود.
شاید در ظاهر تمام چرم های بزی با رنگ عسلی به یکدیگر شبیه باشند اما توجه داشته باشید که بسیاری از چرم مشهد رنگی طبیعی و برخی دیگر مصنوعی هستند.

بنابراین برای خرید چرم بزی عسلی یا دیگر رنگ ها آشنایی با فرآیند تولید یا مواد اولیه تولیدی اهمیت ویژه ای دارد تا در نهایت بتوانید چرم گاوی باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه و حاشیه سود مناسبی به دست آورید.