فروش عمده چرم اشبالت گاوی

فروش عمده چرم اشبالت گاوی بر قیمت آن ها تاثیر به سزایی می گذارد و سبب می شود تا مصرف کنندگان بتوانند آن ها را ارزان تر خریداری کنند.
از مهم ترین ویژگی های چرم های اشبالت گاوی وجود پرزهایی در سطح آن است که باعث شده مستعد در جذب آلودگی باشند. این چرم ها در نمونه های متفاوتی وارد بازار ها می شوند تا بتوانند با فروش های عمده خود در جهت رفع نیاز مشتریان ایرانی گام هایی موثر بردارند و مفید باشند.
چرم فروش