شرکت تولیدی چرم گاوی اصل

شرکت تولیدی چرم های گاوی اصل را می توان در شهر های مختلف ایران مشاهده کرد و چرم ها را از این شرکت ها خریداری نمود.
چرم های گاوی چرم هایی سفت هستند که نسبت به چرم های بزی از انعطاف پذیری کمتری برخوردار می باشند و همین امر سبب می شود لباس های تولید شده از این چرم ها به صورت ایستا باشند. چرم گاوی اصل در شرکت های تولیدی ایرانی به طور عمده تولید و وارد بازار ها می شوند.
منبع: چرم فروش