تولیدکننده چرم شتری براق

چرم خام براق را بیشتر تولیدکننده هایی که در شهر های مختلف ایران وجود دارد به طور عمده تولید می کنند و در اختیار مشتریان قرار می دهند.

از نظر کاربردی اگر چرم گاوی را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که چرم های شتری براق بیشترین کارایی را دارند و نظر بسیاری از مشتریان را به خود جلب کرده اند. این چرم ها را غالبا تولید کنندگان با بهترین سطح کیفی تولید می کنند تا در شهر های مختلف به فروش برسند.