بازار چرم گوسفندی اصل

ویژگی های عالی که چرم های گوسفندی اصل دارند دلیلی واضح و آشکارا برای ایجاد بازار های خریدی عالی در کشور ایران می باشد.
چرم گوسفندی اصل زیبا و نرم با سطحی صاف است که دارای تراکم کمتری نسبت چرم های بزی و گاوی هستند. این چرم ها را معمولا چرم شناسان خبره به خوبی می شناسند و می دانند که دارای چه ویژگی هایی هستند. این چرم ها در بازار ها زیاد مورد استقبال مشتریان قرار می گیرند و دارای بازار خریدی عالی هستند.
چرم فروش